Kentsel Tasarım ve Mimari Projeler

 • Mimari Kentsel tasarım projeleri, Master planlar, Vaziyet planları,
 • Kentsel tasarım rehberleri,
 • Mimari projeler, uygulama projeleri, elektrik, statik, mekanik projeleri,
 • Peyzaj projeleri ve uygulamaları,
 • İnşaat ve iskân ruhsat, Plan ve Projeleri İle Yapı izin süreç takip danışmanlığı hizmetleri,
 • Dekorasyon, tadilat, röleve restorasyon ve onarım proje ve uygulamaları,
 • Üç boyutlu modelleme, proje animasyonu, proje görselleştirmeleri ve proje maketleri,
 • Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten cephe dönüşümleri, cephe ıslah proje çalışmaları,
 • Konsept Tasarım
 • Ön Tasarım
 • Uygulama / Kesin Tasarımı
 • Detay Tasarımı
 • Metraj ve Keşif Hazırlanması
 • As-Built Tasarımı
 • Kontrol Mühendisliği / Tasarım Kontrolü – Doğrulama

Harita, Planlama, İmar ve Şehircilik

 • Harita ve Kadastro Mühendisliği hizmetleri,
 • Adres bilgi sistemi ve numarataj projeleri,
 • Halihazır harita yapımı, fotogrametri ve uzaktan algılama isleri,
 • İmar Yapı izin süreçleri takibi yapmak veya danışmanlık hizmetleri,
 • Bölge planları, nazım imar planları, uygulama imar planları, mevzi imar planları, ilave imar planları, koruma amaçlı planlar, ıslah planları ve her türlü plan tadilatları,
 • Kadastro haritaları, kentsel ve kırsal arsa ve arazi düzenlemeleri, imar uygulamaları, parselasyon ve planları, aplikasyon, ifraz, tevhit, yola terk, tescile konu harita ve planları
 • Arazi ölçümü, plan kote, yer kontrol noktaları tesisi, deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları, kanalizasyon projeleri, köprü, baraj proje ve aplikasyon işleri,
 • Mülkiyet, Harita, Planlama, İmar arşiv düzenlemesi ve dijital arşivcilik
 • Ulaşım master planı, ulaşım ve trafik etüt projeleri, yol projeleri, yaya ve bisiklet yolu projeleri
 • Altyapı projeleri, altyapı şebeke ve tesis ölçümleri, asbuilt haritaları
 • Zemin etüdü çalışmaları,