HARİTA

 • Harita ve Kadastro Mühendisliği hizmetleri,
 •  Adres bilgi sistemi ve Numarataj projeleri,
 •  Halihazır harita yapımı, fotogrametri ve uzaktan algılama
 •  LIDAR ve Mobil Haritalama
 •  Kadastro haritaları, kentsel ve kırsal arsa ve arazi düzenlemeleri, imar uygulamaları,
  Parselasyon ve planları, aplikasyon, ifraz, tevhit, yola terk, tescile konu harita ve planlar
 •  Arazi ölçümü, plan kote, yer kontrol noktaları tesisi, deformasyon ölçmeleri, hidrografik
  ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları,
  kanalizasyon projeleri, köprü, baraj proje ve aplikasyon işleri,
 •  2981, 4706 kanunlar kapsamındaki mülkiyet işlemleri
 •  Mülkiyet, Harita, Planlama, İmar arşiv düzenlemesi ve dijital arşivcilik

PLANLAMA – İMAR

 • Bölge Planları
 • Mekansal Strateji Planları
 • Çevre Düzeni Planları
 • Nazım ve Uygulama İmar Planları
 • Mevzii İmar Planları
 • İmar Planı Değişiklikleri
 • Islah planları ve uygulamaları
 • Kıyı Alanı Planları, Kıyı Düzenlemesi, Deniz Yapıları ve Liman Planları
 • Koruma Amaçlı İmar Planları
 • Organize Sanayi Bölgesi Planları
 • Turizm Master Planı, Turizm ve Rekreasyon Alanı Planları
 • Afet Duyarlı Planlama, Zarar Azaltma (sakınım), Kentsel Dönüşüm Planları
 • Yerel Yönetimlere Şehircilik Planlama ve Kentsel Proje Konularında Danışmanlık Hizmetleri
 • Ulaşım, Çevre ve Altyapı Projelerine Danışmanlık ve Destek Hizmetleri
 • İmar Yapı izin süreçleri takibi veya danışmanlık hizmetleri,

ULAŞTIRMA

 • Ulaşım Master Planı,
 • Ulaşım Planlaması ve Trafik Mühendisliği
 • Ulaşım ve Trafik Etütleri
 • Otopark Yerleşim Planı
 • Trafik Etki Analizi
 • Trafik Yönetim Planı
 • UKOME Süreç Takibi
 • Trafik Simülasyonu ve Sinyalizasyonu
 • Yol projeleri, Yaya ve Bisiklet yolu Projeleri

ALTYAPI PROJELERİ

 • Altyapı şebeke ve tesis ölçümleri,
 • GIS Tabanlı Altyapı Abone ve Şebeke Altyapı Bilgi Sistemi
 • Kazısız Teknolojiler
 • Asbuilt haritaları

ZEMİN VE JEOLOJİ

 • Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar / Etütler
 • Geoteknik Araştırmalar