• Kent Bütününün Analizi ve Verilerin Toplanması
  Kent bütününe ait mekânsal verilerin temin edilerek analizi; mekânsal analizler, mevcut dönüşüm alanlarının durumu, arz talep dengesinin tespiti ile sosyal ve ekonomik yapının analizi;
 • Kent Bütünü Analizi
  Mülkiyet analizi, İmar planları analizi, Yapı Analizi, Ruhsatlı yapı analizi, Riskli bina analizi, Yerleşime uygunluk alanları analizi, Koruma bölgeleri analizi yapılarak; kamu arazileri üzerindeki yapılaşmalar, hisseli parseller üzerindeki yapılaşmalar, imar planında donatıda kalan binalar, Gecekondu bölgelerindeki yapılar, Islah plan bölgelerindeki ruhsatsız binalara ait analizler yapılacaktır.
 • Mevcut Dönüşüm Alanlarının Durumu
  Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 6306, 5393 ve 5366 sayılı Kanunlar kapsamında daha önceden ilan edilmiş olan mevcut dönüşüm alanlarına ve bu alanlarda gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin incelemeler yapılarak projenin mevcut durumu değerlendirilecektir.
 • Arz-Talep Dengesinin Tespiti
  Belediyemiz sınırları içerisindeki ruhsat ve iskan sayıları, nüfus ve nüfus artış hızı, gayrimenkul alım-satım bilgileri, göç ve yapı stok verileri değerlendirilerek kentsel dönüşüm kapsamında üretilecek muhtemel taşınmazlara yönelik arz-talep denge analizi yapılacaktır.
 • Sosyal ve Ekonomik Yapının Analizi
  Belediyemiz sınırları içerisindeki alanda yaşayan ve çalışan nüfusa ilişkin toplumsal yapı analizi yapılarak, Mevcut yaşam standartları ve sosyo-ekonomik duruma ilişkin bilgiler analiz edilecektir.
 • Dönüşüm Alanlarının Önceliklendirilmesi
  Kent bütününün analizi ve toplanan veriler doğrultusunda ortaya çıkan sentez sonuçlarının değerlendirilmesi ile birlikte kent bütününde dönüşüm yapılması öngörülen alanlar belirlenerek,
  – Dönüşüme konu alanlardaki “Risk Durumu”,
  – Dönüşüme konu edilmesi öngörülen alanlardaki muhtemel dönüşüm senaryoları
  – Dönüşüm “Finansman İhtiyacı”,
  – Kentsel dönüşüm uygulamasının gerçekleştirilmesi öngörülen alanlarda dönüşümün gerçekleşmesi halinde “Kente Sağlayacağı Ekonomik ve Sosyal Değerler”
  dikkate alınarak dönüşüm uygulamalarının yapılması öngörülen alanlara yönelik önceliklendirme yapılması, yapılan önceliklendirme çerçevesinde belirlenen alanlara ilişkin kısa, orta ve uzun vadede dönüşüme ait eylemler, etaplamalar ve yol haritasının belirlenmesi.
 • Finansman Yönetiminin Belirlenmesi
  Finansman yönteminin belirlenmesine yönelik olarak mevcut ve öneri imar hakları üzerinden gelir ve giderin dengeli dağılımı esas alınarak ön fizibilite raporu öneri dönüşüm ve finansman modellerine uygun olarak hazırlanacaktır.
 • Kentsel Dönüşüm Uygulama Takviminin Oluşturulması
  Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde önceliklendirilen alanlar, finansman yöntemi ve dönüşüm modelinde yer alacak eylemler de dikkate alınmak suretiyle bir “Uygulama Takvimi” plan ve programı hazırlanacaktır.
 • Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi
  Kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin aşağıda yer alan tasarım ilkeleri doğrultusunda genel tasarım kararları belirlenecektir.
  – Yatay Mimari
  – Engelsiz Yaşam
  – Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı Alanı
  – Çevresel Değerlerin Korunması
  – Sürdürülebilirlik
  – Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
 • Dönüşüm Modelleri
  Belirlenen kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin Stratejiler ile Matematiksel ve Detaylı Finansal Modeller geliştirilecektir.
 • Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanması
  Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi; Kent bütününü verilerinin analizi, Dönüşüm alanlarının belirlenerek önceliklendirilmesi, Belirlenen alanların yasal dayanağın belirlenmesi, Finansman yönetiminin belirlenmesi, Kentsel dönüşüm uygulama takviminin oluşturulması, Tasarım ilkelerinin belirlenmesi sonrasında bir bütün olarak olarak raporlanır.