Kentsel Dönüşüm Strateji Belgeseli (Master Planı)

 • Kent Bütününün Analizi ve Verilerin Toplanması
  Kent bütününe ait mekânsal verilerin temin edilerek analizi; mekânsal analizler, mevcut dönüşüm alanlarının durumu, arz talep dengesinin tespiti ile sosyal ve ekonomik yapının analizi;
 • Kent Bütünü Analizi
  Mülkiyet analizi, İmar planları analizi, Yapı Analizi, Ruhsatlı yapı analizi, Riskli bina analizi, Yerleşime uygunluk alanları analizi, Koruma bölgeleri analizi yapılarak; kamu arazileri üzerindeki yapılaşmalar, hisseli parseller üzerindeki yapılaşmalar, imar planında donatıda kalan binalar, Gecekondu bölgelerindeki yapılar, Islah plan bölgelerindeki ruhsatsız binalara ait analizler yapılacaktır.
 • Mevcut Dönüşüm Alanlarının Durumu
  Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 6306, 5393 ve 5366 sayılı Kanunlar kapsamında daha önceden ilan edilmiş olan mevcut dönüşüm alanlarına ve bu alanlarda gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin incelemeler yapılarak projenin mevcut durumu değerlendirilecektir.
 • Arz-Talep Dengesinin Tespiti
  Belediyemiz sınırları içerisindeki ruhsat ve iskan sayıları, nüfus ve nüfus artış hızı, gayrimenkul alım-satım bilgileri, göç ve yapı stok verileri değerlendirilerek kentsel dönüşüm kapsamında üretilecek muhtemel taşınmazlara yönelik arz-talep denge analizi yapılacaktır.
 • Sosyal ve Ekonomik Yapının Analizi
  Belediyemiz sınırları içerisindeki alanda yaşayan ve çalışan nüfusa ilişkin toplumsal yapı analizi yapılarak, Mevcut yaşam standartları ve sosyo-ekonomik duruma ilişkin bilgiler analiz edilecektir.
 • Dönüşüm Alanlarının Önceliklendirilmesi
  Kent bütününün analizi ve toplanan veriler doğrultusunda ortaya çıkan sentez sonuçlarının değerlendirilmesi ile birlikte kent bütününde dönüşüm yapılması öngörülen alanlar belirlenerek,
  – Dönüşüme konu alanlardaki “Risk Durumu”,
  – Dönüşüme konu edilmesi öngörülen alanlardaki muhtemel dönüşüm senaryoları
  – Dönüşüm “Finansman İhtiyacı”,
  – Kentsel dönüşüm uygulamasının gerçekleştirilmesi öngörülen alanlarda dönüşümün gerçekleşmesi halinde “Kente Sağlayacağı Ekonomik ve Sosyal Değerler”
  dikkate alınarak dönüşüm uygulamalarının yapılması öngörülen alanlara yönelik önceliklendirme yapılması, yapılan önceliklendirme çerçevesinde belirlenen alanlara ilişkin kısa, orta ve uzun vadede dönüşüme ait eylemler, etaplamalar ve yol haritasının belirlenmesi.
 • Finansman Yönetiminin Belirlenmesi
  Finansman yönteminin belirlenmesine yönelik olarak mevcut ve öneri imar hakları üzerinden gelir ve giderin dengeli dağılımı esas alınarak ön fizibilite raporu öneri dönüşüm ve finansman modellerine uygun olarak hazırlanacaktır.
 • Kentsel Dönüşüm Uygulama Takviminin Oluşturulması
  Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde önceliklendirilen alanlar, finansman yöntemi ve dönüşüm modelinde yer alacak eylemler de dikkate alınmak suretiyle bir “Uygulama Takvimi” plan ve programı hazırlanacaktır.
 • Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi
  Kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin aşağıda yer alan tasarım ilkeleri doğrultusunda genel tasarım kararları belirlenecektir.
  – Yatay Mimari
  – Engelsiz Yaşam
  – Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı Alanı
  – Çevresel Değerlerin Korunması
  – Sürdürülebilirlik
  – Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
 • Dönüşüm Modelleri
  Belirlenen kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin Stratejiler ile Matematiksel ve Detaylı Finansal Modeller geliştirilecektir.
 • Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanması
  Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi; Kent bütününü verilerinin analizi, Dönüşüm alanlarının belirlenerek önceliklendirilmesi, Belirlenen alanların yasal dayanağın belirlenmesi, Finansman yönetiminin belirlenmesi, Kentsel dönüşüm uygulama takviminin oluşturulması, Tasarım ilkelerinin belirlenmesi sonrasında bir bütün olarak olarak raporlanır.

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri

Kentsel Dönüşüm Proje Müşavirlik hizmetleri kapsamında;

Kentsel dönüşüm proje alanlarına ilişkin ön fizibilite raporu, riskli bina, riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, kentsel yenileme alanı, rezerv yapı alanlarına ilişkin tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini vermekteyiz,

Ayrıca, Belediye, Belediye Şirketleri ile Site veya Ada yönetimlerine Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik konularında danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz

Proje Yönetim

 • Proje Yönetimi
 • Danışmanlık
 • Kentsel Dönüşüm Yazılımı
 • Kentsel Dönüşüm Master Planı, Kentsel Dönüşüm stratejik planları hazırlamak

Dönüşüm

 • Kentsel Dönüşüm matematiksel ve finansal modeller ve dağıtım teklif listeleri,
 • Proje Fizibilite raporu,
 • Satınalma, kamulaştırma, öncelikli alım ihaleleri,

Harita

 • Halihazır Harita ve bina ölçümleri,
 • İmar uygulaması ve Tapu işlemleri,
 • Gayrimenkul hukuk danışmanlığı hizmeti,

Değerleme

 • Gayrimenkul mevcut durum tespitleri ve Gayrimenkul Değerleme raporları,
 • Konsept proje değerleme raporları,
 • Bestuse Proje en etkin ve en verimli kullanım analiz raporları, Pazar analizi,

Anket, İletişim, PR

 • Hane halkı algı ve tutum anketi
 • İşyeri anketi
 • Kentsel dönüşüm beklenti anketi
 • Proje Algı ve İletişim Yönetimi
 • Proje PR hizmetleri

Risk

 • İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlar,
 • Proje alanın hızlı tarama yöntemi ile Yer bilimsel etüt raporları,
 • Bina bazlı risk analilizleri,

Proje

 • Dönüşüm amaçlı Vizyon planı ve mimari kentsel tasarım projeleri,
 • Ruhsata Esas Projeler ve İnşaat Ruhsatı İşlemleri
 • Proje Görselleştirme, Render, Animasyon ve Maket

Plan

 • Mevcut durum mekansal analizler, analitik etüt çalışmaları,
 • 1/5000 ve 1/1000 İmar Planları,
 • Proje hane halkı ve Ticaret algı ve tutum anketleri,

Uzlaşma

 • Proje saha ofisi kurulması, Hak sahipleri Uzlaşı ve Sözleşme Hizmetleri,
 • Hak sahipliği tespiti yapmak ve uzlaşma yöntemleri geliştirmek, iş birliği modelleri geliştirmek,
 • Kamu, Özel Sektör ve Arsa sahipleri arasında uzlaşma sağlanması ve uzlaşma kriterlerini belirlemek ve stratejiler üretmek,
 • Uzlaşı sağlanan haksahipleriyle İnşaat sözleşmeleri imzalanması,

Tahliye ve Yıkım

 • Kira ve Taşınma Yardımları
 • Tahliye işlemleri
 • Yıkım İşlemleri

Altyapı, Peyzaj

 • Altyapı Projeleri
 • Peyzaj Projeleri
 • Kentsel Tasarım rehberi
 • Kent Mobilyaları

Yatırımcı Süreçleri

 • Belediye ve Belediye Şirketlerine Uygulama Danışmanlığı Hizmetleri
 • Yatırımcı Dosyası Hazırlama ve Bilgilendirme Toplantıları Organizasyonu
 • Yatırımcı Süreçleri, Şartname ve Sözleşmeler

Kentsel Tasarım ve Mimari Projeler

Kentsel Tasarım ve Mimari Projeler

 • Mimari Kentsel tasarım projeleri, Master planlar, Vaziyet planları,
 • Kentsel tasarım rehberleri,
 • Mimari projeler, uygulama projeleri, elektrik, statik, mekanik projeleri,
 • Peyzaj projeleri ve uygulamaları,
 • İnşaat ve iskân ruhsat, Plan ve Projeleri İle Yapı izin süreç takip danışmanlığı hizmetleri,
 • Dekorasyon, tadilat, röleve restorasyon ve onarım proje ve uygulamaları,
 • Üç boyutlu modelleme, proje animasyonu, proje görselleştirmeleri ve proje maketleri,
 • Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten cephe dönüşümleri, cephe ıslah proje çalışmaları,
 • Konsept Tasarım
 • Ön Tasarım
 • Uygulama / Kesin Tasarımı
 • Detay Tasarımı
 • Metraj ve Keşif Hazırlanması
 • As-Built Tasarımı
 • Kontrol Mühendisliği / Tasarım Kontrolü – Doğrulama

Uzlaşma Yönetimi, Sözleşme Süreçleri

Uzlaşma Yönetimi, Sözleşme Süreçleri

 • Kentsel Dönüşüm Saha Proje Ofisi,
 • Gayrimenkul ve Hak sahipliği tespitleri,
 • Uzlaşma yöntemleri ve iş birliği modelleri,
 • Kamu, Özel Sektör ve Arsa sahipleri arasında uzlaşma sağlanması amaçlı uzlaşma kriterlerinin belirlenmesi ve stratejilerin üretilmesi,
 • Hak Sahiplerine Kentsel Dönüşüm Yasal Süreci Hakkında Bilgilendirmeler,
 • Yürütülen Proje Süreci Hakkında Bilgilendirmeler,
 • Yeni Konsept Proje Hakkında Bilgilendirmeler,
 • İdare/Kurum/Yatırımcı Hakkında Bilgilendirmeler,
 • Dönüşüm ve Paylaşım Modeli Bilgilendirmeleri,
 • Teklif, Müzakere, Uzlaşı ve Sözleşme Süreci,
  • Gayrimenkul ve Haksahipliği Tespit
  • Mevcut Durumun Teyidi
  • Protokol
  • Sözleşme
  • Tahliye
  • Kira/Taşınma Yardımı
  • Kura ve Daire Teslim
 • Hak Sahipleri Temsilciler Kurulunun Oluşturulması;
  • Parsel, Ada veya Etap Temsilcileri Kurulu
  • Stk, Kanaat Önderi, Muhtar, Dernek Temsilcileri
  • Tasarım Ekibi, Hukuk Danışmanı, Uzlaşı Ekibi

Kentsel Dönüşüm Matematiksel ve Finansal Model

Kentsel Dönüşüm Matematiksel ve Finansal Model

 • DÖNÜŞÜM KABULLERİ
  Hak sahiplerinin projede yaratılan değerden pay alarak yaşamlarını yenilenen proje alanında devam ettirebilmelerine yönelik Matematiksel ve Finansal hesaplamaların yapılması, Kentsel dönüşüm beklenti anketlerinin yapılması,
 • İLETİŞİM YÖNETİMİ
  Kentsel Dönüşüm Süreci ve Dönüşüm kabullerinin Haksahiplerine doğru aktarılabilmesi için Proje Algı ve İletişim Yönetimi ile PR hizmetleri
 • FİZİBİLİTE-BESTUSE
  Bestuse Proje en etkin ve en verimli kullanım analiz raporlarının hazırlanması, Pazar analizi, Fizibilite raporu ve Paylaşım oranlarının belirlenmesi,
 • DAĞITIM TEKLİF LİSTELERİ
  Gayrimenkul mevcut durum tespitleri ve Gayrimenkul Değerleme raporları, Konsept proje değerleme raporları, Kentsel Dönüşüm matematiksel ve finansal modeller ve dağıtım teklif listeleri,
 • UZLAŞMA İLKELERİ
  Parsel ve Bina Konumu, Daire Büyüklüğü, Tipi, Konumu ve Kullanım şekli, Borç-Alacak Hesabı, Satınalma şekli, Enkaz bedeli, Kira ve Taşınma yardımı, Teminat, Bonus, Sözleşme huzur hakkı, Satınalma, Kamulaştırma, 2/3 Alım ihaleleri, Gayrimenkul ve Sözleşme hukuk danışmanlığı,
 • DÖNÜŞÜM MODELLERİ
  Değer Esaslı Paylaşım, İmar Esaslı Paylaşım

Gayrimenkul Tespit ve Değerleme

Gayrimenkul Tespit ve Değerleme

Uluslararası değerleme ilkelerine uygun bir anlayış çerçevesinde; konusunda uzman ekiplerimiz ve çözüm ortaklarımızla değerleme etiğine uygun olarak çalışmalar sürdürülmektedir.

 • Gayrimenkul ve Hak sahipliği Tespiti; Kentsel Dönüşüm ve Kent Bilgi Sistemi Projeleri başta olmak üzere gayrimenkul ve hak sahipliği tespitleri,
 • Gayrimenkul Değerleme; Her türlü gayrimenkullerin, projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların bağımsız ve tarafsız olarak ekspertiz ve değerleme işlemleri,
 • Fizibilite Analizi; Yeni projelerin yatırım maliyetlerinin ve gelir beklentilerinin tespiti, projelerin mali, teknik ve iktisadi özelliklerinin incelenmesi,
 • En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi; Projenin veya gayrimenkulün en iyi ve en yüksek kullanım etüdleri,
  Pazar Araştırması ve Sektör Analizi; Gayrimenkul türlerine yönelik arz ve talep analizi, pazardaki olası değişimler ve beklentilerin analizi,
 • Teminat Değerleme; Finansal kurumlara yapmayı öngördükleri finansmanlara karşılık almayı planladıkları teminatların değer-risk kıyaslamaları,
 • Varlık Değerlemesi; Makine-Ekipman, Tesis, Gemi ve Diğer Maddi Duran Varlık sınıflarının değerlemesi,

Harita, Planlama, İmar ve Şehircilik

Harita, Planlama, İmar ve Şehircilik

 • Harita ve Kadastro Mühendisliği hizmetleri,
 • Adres bilgi sistemi ve numarataj projeleri,
 • Halihazır harita yapımı, fotogrametri ve uzaktan algılama isleri,
 • İmar Yapı izin süreçleri takibi yapmak veya danışmanlık hizmetleri,
 • Bölge planları, nazım imar planları, uygulama imar planları, mevzi imar planları, ilave imar planları, koruma amaçlı planlar, ıslah planları ve her türlü plan tadilatları,
 • Kadastro haritaları, kentsel ve kırsal arsa ve arazi düzenlemeleri, imar uygulamaları, parselasyon ve planları, aplikasyon, ifraz, tevhit, yola terk, tescile konu harita ve planları
 • Arazi ölçümü, plan kote, yer kontrol noktaları tesisi, deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları, kanalizasyon projeleri, köprü, baraj proje ve aplikasyon işleri,
 • Mülkiyet, Harita, Planlama, İmar arşiv düzenlemesi ve dijital arşivcilik
 • Ulaşım master planı, ulaşım ve trafik etüt projeleri, yol projeleri, yaya ve bisiklet yolu projeleri
 • Altyapı projeleri, altyapı şebeke ve tesis ölçümleri, asbuilt haritaları
 • Zemin etüdü çalışmaları,

Riskli Yapıların Tespit Edilmesi, Hızlı Değerlendirme Tekniği

Riskli Yapıların Tespit Edilmesi, Hızlı Değerlendirme Tekniği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06/05/2013 tarihli ve 2187 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ikinci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/05/2013 tarihinde alınan 2013/4829 sayılı kararla risk bölgesi olarak ilan edilecek alanın öncelikle 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu Uygulama Yönetmeliği EK-A’da yer alan birinci aşama değerlendirme yöntemi (hızlı değerlendirme tekniği) kullanılarak oluşturulan raporlar detaylı bir şekilde incelenmiş ve daha sonra alandaki yapıların taşıyıcı sistemi, performans puanı, kat sayısı vb. nitelikleri göz önünde bulundurularak mevcut alandaki tüm binaları temsil edebilecek nitelikteki ve sayıdaki yığma ve betonarme yapılar seçilerek 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesi İlişkin Esaslara göre ikinci aşama değerlendirme yöntemine tabi tutularak tekrar incelenmesi ve değerlendirilmesi, söz konusu alanların risk durumuna ilişkin teknik raporların hazırlanması.

Kentsel Dönüşüm Yazılımı

Kentsel Dönüşüm Yazılımı

Kentsel dönüşüm proje alanlarına ilişkin ön fizibilite raporu, riskli bina, riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, kentsel yenileme alanı, rezerv yapı alanlarına ilişkin tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini vermekteyiz, web tabanlı, açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılarak, 6306 sayılı yasa ‘riskli alan’ uygulamalarına göre geliştirilen ve proje bazlı özelleştirmeye uygun KENTRSEL DÖNÜŞÜM uygulamamız; Harita, Gayrimenkul Tespiti,
Hane halkı Anketi, Mevcut Durum Bilgileri, Fizibilite Analizi, Gayrimenkul Değerleme Raporu, Dağıtım ve Dönüşüm Modelleri, Teklif Plan ve Proje Bilgileri, Görüşme, Uzlaşı ve Sözleşme ve Entegrasyon gibi uçtan uça tüm kentsel dönüşüm süreçlerini yönetmektedir.

Kentsel Dönüşüm Yazılımı - Marmara Şehircilik
Riskli Yapı Süreci
Riskli Alan Süreci
Riskli Alan İlanı Ve Uygulama Klavuzu