Gayrimenkul Tespit ve Değerleme

Gayrimenkul Tespit ve Değerleme

Uluslararası değerleme ilkelerine uygun bir anlayış çerçevesinde; konusunda uzman ekiplerimiz ve çözüm ortaklarımızla değerleme etiğine uygun olarak çalışmalar sürdürülmektedir.

 • Gayrimenkul ve Hak sahipliği Tespiti; Kentsel Dönüşüm ve Kent Bilgi Sistemi Projeleri başta olmak üzere gayrimenkul ve hak sahipliği tespitleri,
 • Gayrimenkul Değerleme; Her türlü gayrimenkullerin, projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların bağımsız ve tarafsız olarak ekspertiz ve değerleme işlemleri,
 • Fizibilite Analizi; Yeni projelerin yatırım maliyetlerinin ve gelir beklentilerinin tespiti, projelerin mali, teknik ve iktisadi özelliklerinin incelenmesi,
 • En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi; Projenin veya gayrimenkulün en iyi ve en yüksek kullanım etüdleri,
 • Pazar Araştırması ve Sektör Analizi; Gayrimenkul türlerine yönelik arz ve talep analizi, pazardaki olası değişimler ve beklentilerin analizi,
 • Teminat Değerleme; Finansal kurumlara yapmayı öngördükleri finansmanlara karşılık almayı planladıkları teminatların değer-risk kıyaslamaları,
 • Varlık Değerlemesi; Makine-Ekipman, Tesis, Gemi ve Diğer Maddi Duran Varlık sınıflarının değerlemesi,

Harita, Planlama, İmar ve Şehircilik

Harita, Planlama, İmar ve Şehircilik

 • Harita ve Kadastro Mühendisliği hizmetleri,
 • Adres bilgi sistemi ve numarataj projeleri,
 • Halihazır harita yapımı, fotogrametri ve uzaktan algılama isleri,
 • İmar Yapı izin süreçleri takibi yapmak veya danışmanlık hizmetleri,
 • Bölge planları, nazım imar planları, uygulama imar planları, mevzi imar planları, ilave imar planları, koruma amaçlı planlar, ıslah planları ve her türlü plan tadilatları,
 • Kadastro haritaları, kentsel ve kırsal arsa ve arazi düzenlemeleri, imar uygulamaları, parselasyon ve planları, aplikasyon, ifraz, tevhit, yola terk, tescile konu harita ve planları
 • Arazi ölçümü, plan kote, yer kontrol noktaları tesisi, deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları, kanalizasyon projeleri, köprü, baraj proje ve aplikasyon işleri,
 • Mülkiyet, Harita, Planlama, İmar arşiv düzenlemesi ve dijital arşivcilik
 • Ulaşım master planı, ulaşım ve trafik etüt projeleri, yol projeleri, yaya ve bisiklet yolu projeleri
 • Altyapı projeleri, altyapı şebeke ve tesis ölçümleri, asbuilt haritaları
 • Zemin etüdü çalışmaları,

Müşavirlik ve Danışmanlık

Müşavirlik ve Danışmanlık

 • Belediye ve Belediye şirketlerine Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Kanunlarına göre yapacakları projeler için danışmanlık hizmetleri,
 • Kentsel dönüşüm, yenileme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
 • Harita, Planlama, İmar, Şehircilik konularında danışmanlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri,
 • Planlama, Gayrimenkul ve Proje Geliştirme, Kentsel Dönüşüm, İnşaat Faaliyetleri konularında müşavirlik hizmetleri,
 • Kurumsal stratejik planların hazırlanmasında Kamu kuruluşları ve Belediyelere danışmanlık hizmeti,
 • Arazi, arsa ve diğer taşınır ve taşınmaz değerlerle ilgili geliştirme, değerlendirme, menkulleştirme, alım, satım, trampa, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi konularında danışmanlık,
 • Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularındaki hizmetler,
 • İhale Danışmanlığı ve Süreç Yönetimi, İhaleye konu varlıklara ilişkin tahmini bedel tespiti veya baz değer tespiti analizleri,

Bilişim ve Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri

Bilişim ve Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri

 • Yönetim (MIS) /Coğrafi (GIS)/Kent (KBS) Bilgi sistemi yazılımları ve projeleri
 • Adres ve Numarataj projeleri
 • Altyapı bilgi sistemi yazılım ve projeleri
 • Afet ve Acil durum Bilgi sistemleri
 • Yerel yönetimlere Vatandaş odaklı yazılım ve projeler
 • Kentsel dönüşüm yazılımları
 • Proje yönetim yazılımları
 • Gayrimenkul satış ofisi yazılımları
 • Apartman, Siste ve Tesis yönetim yazılımları
 • İmar, Yapı izin süreç yazılımları
 • Akıllı şehir sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlamasını (ERP),
 • Kurumsal Performans Yönetimini (EPM),
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM),
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),
 • Veritabanı ve Veri Ambarı Uygulamaları
 • Bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmetleri vermek

İmar, Ruhsat, Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Yazılımları

İmar, Ruhsat, Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Yazılımları

Yapı izin (Ruhsat, İskan, Yanan Yıkılan, Yapı Tatil Zabtı, Yapı Denetim…) süreçleri, Gayrimenkul tespit ve değerleme, Haksahipliği tespit ve kesinleştirme, Dönüşüm matematiksel ve finansal modelleme, Fizibilite, Proje değerleme, Dağıtım teklif, Uzlaşı görüşmeleri, Teklif ve Sözleşme süreçlerini içeren, MAKS, TAKBİS, AKS, KPS, YDS, EBYS, CBS/KBS ile entegre İmar ve Mülkiyet Tabanlı bir Kentsel Dönüşüm yazılımı.

Örnek Uygulama

1998-2018 yılları arasında Harita Mühendisi & GIS Uzmanı olarak Proje Yöneticiliği yapılan projelerden örnekler

 • (Sampaş AKOS projesi) Küçükçekmece Belediyesi “Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi ortamında Adres Bilgi Sistemi Altyapısının oluşturulması ve TÜİK Adrese dayalı Nüfus Kayıt Çalışması Adres Altyapısının Oluşturulması” projesi, (Sampaş AKOS projesi)
 • (Sampaş AKOS projesi) Sarıyer Belediyesi “Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi AKOS Akıllı Kent Otomasyonu” projesi,
 • (Sampaş AKOS projesi)Yenimahalle Belediyesi “Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi AKOS Akıllı Kent Otomasyonu” projesi,
 • (Sampaş AKOS projesi) Şanlıurfa Belediyesi “Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi Akıllı Kent Otomasyonu” projesi,
 • (Sampaş AKOS projesi) Beyoğlu Belediyesi “Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi Akıllı Kent Otomasyonu” projesi,
 • (Infotech A.Ş.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü; “İstanbul Rehber haritası Kitabı ve pano rehber haritalarının GIS ortamında hazırlanması ve basımı” projesi,2006
 • (Infotech A.Ş.) Tepebaşı Belediyesi “Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi Akıllı Kent Otomasyonu” projesi, 2005
 • (Infotech A.Ş.) Etimesgut Belediyesi “Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi Akıllı Kent Otomasyonu” projesi, 2005
 • (Infotech A.Ş.) T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü “Vakıf Taşınmaz Mallarının Envanterinin Çıkartılması ve Vakıflar Bilgi Sistemi” projesi,
 • (Infotech A.Ş.) ESGAZ Eskişehir Gaz Dağıtım A.Ş. “Bilgi teknolojisi” projesi, GIS tabanlı Doğal Gaz Altyapı Bilgi Sistemi
 • (Infotech A.Ş.) Güngören Belediyesi “Kent Bilgi Sistemine Altlık ve Ortak Bilgi Veri tabanının Oluşturulması” projesi,
 • (Infotech A.Ş.) Beşiktaş Belediyesi “Kent Bilgi Sistemi” projesi veri altyapısı hazırlanması
 • (Infotech A.Ş.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü; “Harita verilerinin Topolojik hale getirilmesi ve veri havuzunun oluşturulması” projesi,
 • (Infotech A.Ş.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü; “İstanbul ili idari alan bilgilerinin sayısal ortama aktarılması ve sorgulanabilir şekle getirilerek Adres Bilgi Sistemine altlık oluşturacak İdari Sınır Bilgi Sisteminin kurulması” projesi
 • (Infotech A.Ş.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve JICA İşbirliği, İstanbul İli Sismik Mikro bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışmasının GIS verilerinin hazırlanması ve analizleri
 • (Infotech A.Ş.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü; Anadolu Bölgesi İstanbul Genel ve Gecekondu bölgelerine ait 1/5000 ölçekli mer’i ve meriyetten kalkmış planların sayısallaştırılması ve grafik olamayan bilgilerin grafik bilgilerle birleştirilmesi ve sayısallaştırılan planların lejant ve sembolojilerinin oluşturulması sonuç datanın server bilgisayara aktarılması projesi
 • (Infotech A.Ş.) Eyüp Belediyesi imar planlarının sayısallaştırılması
 • (Gismap A.Ş.)İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Planlama ve İmar Müdürlüğü; SPYS Bilgisayar destekli plan yapım ve uygulama yazılımları ile ilgili eğitim ve teknik danışmanlık projesi
 • (Gismap A.Ş.) Üsküdar Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi

Kentsel Dönüşüm Yazılımı

Kentsel dönüşüm proje alanlarına ilişkin ön fizibilite raporu, riskli bina, riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, kentsel yenileme alanı, rezerv yapı alanlarına ilişkin tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini vermekteyiz, web tabanlı, açık kaynak kodlu teknolojiler kullanılarak, 6306 sayılı yasa ‘riskli alan’ uygulamalarına göre geliştirilen ve proje bazlı özelleştirmeye uygun KENTSEL DÖNÜŞÜM uygulamamız.